Body of child missing in Polk plane crash found, NTSB starts investigation

Updated:

Loading
Body of child missing in Polk plane crash found, NTSB starts investigation